Thực tập sinh

Tin việc làm
Mức lương
Nơi làm việc
Mức Lương: Lên đến 33.000.000 VNĐ
Địa điểm: Nara
Mức Lương: Lên đến 32.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Shizuoka
Mức Lương: Lên đến 29.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okinawa
Mức Lương: Lên đến 30.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức Lương: Lên đến 31.000.000 VNĐ
Địa điểm: Yamaguchi
Mức Lương: Lên đến 32.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kochi
Mức Lương: Lên đến 38.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Osaka, Tokyo
Mức Lương: Lên đến 38.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Osaka, Tokyo
Mức Lương: Lên đến 29.000.000 VNĐ
Địa điểm: Hiroshima
Mức Lương: Lên đến 30.000.000 VNĐ
Địa điểm: Hiroshima
Mức Lương: Lên đến 31.000.000 VNĐ
Địa điểm: Hiroshima
Mức Lương: Lên đến 28.000.000 VNĐ
Địa điểm: Yamaguchi
Mức Lương: Lên đến 32.000.000 VNĐ
Địa điểm: Saitama
Mức Lương: Lên đến 30.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okinawa