Tuyển dụng

Tin việc làm
Mức lương
Nơi làm việc
Mức Lương: Lên đến 50.000.000 VNĐ
Địa điểm: Fukuoka, Gunma, Mie, Osaka, Shinko, Tokyo
Mức Lương: Lên đến 25.500.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức Lương: Lên đến 27.400.000 VNĐ
Địa điểm: Mie
Mức Lương: Lên đến 29.700.000 VNĐ
Địa điểm: Kumamoto
Mức Lương: Lên đến 42.000.000 VNĐ
Địa điểm: Tokyo
Mức Lương: Lên đến 29.200.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa
Mức Lương: Lên đến 27.000.000 VNĐ
Địa điểm: Yamaguchi
Mức Lương: Lên đến 26.500.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức Lương: Lên đến 27.500.000 VNĐ
Địa điểm: Hiroshima
Mức Lương: Lên đến 25.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức Lương: Lên đến 30.000.000 VNĐ
Địa điểm: Shizuoka
Mức Lương: Lên đến 31.000.000 VNĐ
Địa điểm: Hiroshima
Mức Lương: Lên đến 29.200.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Shizuoka
Mức Lương: Lên đến 26.900.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama