MỘT SỐ LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TRONG THÁNG TẠI MEKONG

z4168008898513 9f136a19db06b4c02c6978bcd819e465

Hin nay, Công ty xuất khẩu lao động Mekong đang cung cp các khóa hc tiếng Nht cht lưng cao, đápng đưc nhu cu đào to của ngưi lao đng. Khóa hc đưc thiết kế vi mc tiêu đào to nhng ngưi có kh năng s dng tiếng Nht mc độ thấp, giúp người lao động có th làm vic ti các doanh nghip Nht Bn.

 

Công ty xuất khẩu lao động Mekong luôn đt cht lưng đào to lên hàng đu. Các khóa hc đưc thiết kế vi nhng giáo trình đy đủ, phù hp vi nhu cu ca ngưi hc. Hc viên đưc hc tp trong môi trưng thân thin, đy đ tin nghi, đưc ging viên hướng dn tn tình. Vì vậy, công ty xut khu lao đng Mekong luôn đưc ngưi lao đng tin tưng và la chn đ hc tiếng Nht.

 

z4168008922518 5265224654f70e170d7fca60c82bc437 z4168008910798 e91fa1c8ababb6a056e6037795101ede

 

Banner cuoi bai viet tuyen dung

Các bài viết khác